Selasa, 10 Maret 2015

8 Butir Sabdatama Ngarso Dalem 6 Maret 2015

 Sri Sultan Hamengkubuwono X mengucapkan Sabda Tama di Bangsal Kencana, Kraton Yogyakarta.
Berikut isi lengkap 8 butir Sabdatama Sri Sultan.

Ingsun paring dhawuh marang sira kabeh; para Putra-putra Dalem, Sedherek Dalem, Sentana Dalem, uga para Abdi Dalem, lan sira kang duwe kalenggahan ana ing Kraton Ngayogyakarta, nyambung karo Sabdatama Ingsun nalika surya kaping 10 Mei 2012.

(Saya memberikan perintah kepada kalian semua, para Putra Dalem, Saudara Dalem, Kerabat Dalem, juga para Abdi Dalem, dan kalian yang memiliki kedudukan di Kraton Yogyakarta, berkait dengan Sabdatama saya pada 10 Mei 2012).


"Mangertiya, ingsun uga netepi pranatan, paugeran lan janjiku marang Gusti Allah, Gusti Agung Kang Kuasa Cipta uga para leluhur kabeh, mula ingsun paring dhawuh yaiku:

(Perlu diketahui, saya juga mengikuti tata cara, aturan, dan janji saya kepada Gusti Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, juga para leluhur, maka saya memberikan perintah):

1. Ora isa sapa wae, ngungkuli utawa ndhuwuri mungguhing Kraton.

(1. Siapa pun tidak bisa melebihi kekuasaan atau lebih tinggi dari Kraton).

2. Ora isa sapa wae, mutusake utawa rembugan babagan Mataram, luwih-luwih kalenggahan tatanan Mataram. Kalebu kang gandheng cenenge karo tatanan pamarintahan, kang bisa mutusake Raja.

(2. Siapa pun tidak bisa memutuskan atau membahas persoalan Mataram, apalagi kedudukan aturan Mataram. Termasuk yang berkaitan dengan aturan pemerintahan, yang bisa memutuskan hanya Raja).

3. Marang sapa wae kang uwis kaparingan kalenggahan, manut karo Raja, sing maringi kalenggahan.
(3. Kepada siapa pun yang telah diberikan kedudukan, menurut kepada Raja, yang memberikan kedudukan).

4. Sing gelem lan ngrumangsani bageyan saka alam lan gelem nyawiji karo alam, kuwi sing pantes diparingi lan diparengake ngleksanakake dhawuh lan isa diugemi yaiku:
- pangucape isa diugemi
- ngrumangsani sapa ta sejatine
- ngugemi asal usule
- kang gumelar iki wis ana kang nata.
Dumadi ana lir gumanti ora kepareng dirusuhi.

(4. Yang mau dan merasa bagian dari alam dan mau menyatu dengan alam, itu yang pantas diberikan dan diizinkan melaksanakan perintah dan bisa dipegang janjinya, yaitu:
- ucapannya bisa dipegang
- tahu diri siapa sebenarnya
- menyadari asal-usulnya
- yang tampak ini sudah ada yang menata/mengurusi.
Terjadi silih berganti, tidak boleh diganggu).

5. Sing disebut tedhak-turun Kraton, sapa wae lanang utawa wedok, durung mesti diparengake ngleksanakake dhawuh kalenggahan. Kang kadhawuhake wis TINITIK. Dadi yen ana kang omong babagan kalenggahan Nata Nagari Mataram, sapa wae, luwih-luwih Pengageng Pangembating Praja ora diparengake, lire kleru utawa luput.
(5. Yang disebut keturunan Kraton, siapa pun, laki-laki maupun perempuan, belum tentu diizinkan melaksanakan perintah kedudukan, yang diberikan kesempatan sudah DITENTUKAN/TERTENTU. Jadi bila ada yang bicara tentang kedudukan Raja Negara Mataram, siapa pun, lebih-lebih pejabat pemerintahan, tidak diizinkan, supaya tidak keliru).

6. Anane Sabdatama, kanggo ancer-ancer parembagan apa wae, uga Paugeran Kraton. Semana uga negara, nggunakake Undang Undang.

(6. Adanya Sabdatama, untuk pegangan pembahasan (pembicaraan/perencanaan) segala hal, juga aturan Kraton. Begitu pula negara, menggunakan Undang Undang).

7. Sabdatama kang kapungkur, kawedharake jumbuh anane Undang Undang Keistimewaan, jumbuh anane Perdais lan Danais.
(7. Sabdatama yang lalu disampaikan berkait adanya Undang Undang Keistimewaan, berkait adanya Perdais dan Danais).

8. Yen butuh mbenerake Undang Undang Keistimewaan, dhasare Sabdatama lan ngowahi Undang Undange.
(8. Bila perlu membetulkan Undang Undang Keistimewaan, berdasar pada Sabdatama dan mengubah Undang Undangnya).

Kuwi kabeh dhawuh kang perlu dimangerteni lan diugemi.
(Itu semua perintah yang perlu dimengerti dan menjadi pegangan).

Ngayogyakarta, 6 Maret 2015

(Yogyakarta, 6 Maret 2015)


Hamengku Buwono X

(*-33)YOGYA (KRjogja.com)
http://krjogja.com/read/251403/inilah-8-butir-sabdatama-ngarso-dalem.kr
Tidak ada komentar:

Posting Komentar